Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 

 

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98 poz.1071, z 2001 r. Nr 49, poz.509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387)

    

  • Ustawa z dnia 9 maja 1996 r.o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350, z 1996 r. Nr 137, poz.638 z 1997 r. Nr 28, poz.153, Nr 98, poz.604, Nr 121, poz. 770, Nr 106, poz. 679 i Nr 160, poz.1080, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 z 1999 r. Nr 52, poz. 527 i Nr 52, poz. 528, z 2000 r. Nr 6, poz.69, z 2001 r. Nr 94, poz.1032 i Nr 138, poz.1567, z 2002 r. Nr 27, poz.266 oraz Nr 199, poz.1673 i z 2003 r. Nr 45, poz. 391)

Zgodnie z art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego:

 

   

  • Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

    

    

  • Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

    

    

  • Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

    

    

  • Organ administracji publicznej obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący je tego zażąda.

 

 

Wytworzył:
Maciej Łochyński
Udostępnił:
Łochyński Maciej
(2004-06-30 08:43:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Basiński Piotr
(2011-02-04 09:02:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki