Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska z dnia 2 listopada 2022 r., o przystąpieniu do sporządzenia projektów planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Pilska PLH300045 i z

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska z dnia 2 listopada 2022 r., nr WPN-III.6320.1.2018.ŁM, WPN-III.6320.3.2022.MJu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektów planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Pilska PLH300045 i zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Barłożnia Wolsztyńska PLH300028 
 

Treść transkrypcji pisma w tekście surowym:

Numery spraw: WPN-III.6320.1.2018.ŁM WPN-III.6320.3.2022.MJu
Data pisma: Poznań, 2 listopada 2022 r.
OBWIESZCZENIE
Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Poznaniu, na postawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r.poz. 916, z późn. zm.) w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do sporządzenia projektów:
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Pilska PLH300045,
zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Barłożnia Wolsztyńska PLH300028.
Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentem w siedzibie RDOŚ w Poznaniu mieszczącej się przy ul. J. H. Dąbrowskiego 79 w Poznaniu, w pokoju 1306A oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej RDOŚ w Poznaniu.
Uwagi i wnioski ww. projektów planów zadań ochronnych można składać w formie pisemnej, ustnej cło protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail: sekretariat.poznan@poznan.rdos.gov.pl) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanlym podpisem elektronicznym, w ciągu 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska w Poznaniu, w poniedziałki w godzinach 8:00 - 16:00, od wtorku cło piątku w godzinach 7:30 - 15:30.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Podpisano: z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu Jacek Przygocki Regionalny Konserwator Przyrody

Koniec transkrypcji pisma w tekście surowym.

 
Wytworzył:
Rafał Śniegocki
(2022-11-15)
Udostępnił:
Ławrysz Łukasz
(2022-11-15 13:32:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ławrysz Łukasz
(2022-11-15 13:37:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki