Ogłoszenie nr 1/2024 - Specjalista ds. ochrony przyrody i edukacji

Poznań, 11 stycznia 2024 r.

 

Ogłoszenie nr 1/2024

 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Poszukuje kandydata do pracy na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością specjalisty ds. ochrony przyrody i edukacji.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)  wyłonienie kandydata na powyższe stanowisko nastąpi z pominięciem zasad naboru na stanowisko urzędnicze.

 

Stanowisko: Specjalista ds. ochrony przyrody i edukacji

Wymiar etatu i forma zatrudnienia: 7/8 etatu - umowa na zastępstwo

Miejsce pracy: Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, gmina Lądek

 

Wykształcenie: wyższe na kierunku: biologia, etnologia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, architektura krajobrazu, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, turystyka i rekreacja

 

Zakres obowiązków:

 • samodzielnie projektowanie, prowadzenie zajęć oraz przygotowywanie materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji przyrodniczej, dopasowując cele, treści i metody pracy do kontekstu, oczekiwań, wieku i innych charakterystyk grupy odbiorców, korzystając z szerokiego repertuaru metod i środków edukacyjnych;
 • opracowywanie, współorganizowanie, koordynowanie wydarzeń o charakterze promocyjno-edukacyjnym (w tym m.in. kampanie promocyjne, wystawy, festyny, targi, konkursy, ekspozycje, pokazy, odczyty);
 • współpraca z organizacjami partnerskimi, podmiotami zewnętrznymi, w tym ośrodkami kultury, organizacjami ekologicznymi, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarze ekologii i edukacji przyrodniczej społeczeństwa;
 • przygotowywanie materiałów dotyczących działalności OEP oraz ZPKWW, przeznaczonych do publikacji na stronie internetowej i w mediach społecznościowych;
 • przygotowywanie materiałów pomocniczych w funkcjonowaniu Zespołu edukacji, turystyki i rekreacji oraz OEP, w tym zestawień statystycznych, prezentacji multimedialnych, tekstów popularyzatorskich z przeznaczeniem do publikacji na stronie www ZPKWW oraz w mediach społecznościowych ZPKWW oraz OEP;
 • współtworzenie rocznych planów edukacyjnych zgodnych z Programem Edukacji Przyrodniczej dla OEP w Lądzie, współtworzenie oferty edukacyjnej Ośrodka dopasowanej do grup docelowych przyjętych w rocznym planie edukacji przyrodniczej, udział w planowaniu działalności edukacyjnej, promocyjnej i turystycznej pod względem merytorycznym i finansowym;
 • pomoc w przygotowaniu Ośrodka na przyjazdy dzieci i młodzieży w ramach Zielonych Szkół oraz innych pobytów;
 • przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji i udostępnianie materiałów związanych z działalnością ZPKWW i OEP;
 • współpraca z Zespołem ds. ochrony przyrody i krajobrazu w zakresie:
  • czynnej ochrony przyrody na obszarach parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu,
  • inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów i składników przyrody nieożywionej;
 • współpraca ze służbami Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wojewody Wielkopolskiego, samorządem lokalnym i innymi instytucjami i osobami prawnymi i fizycznymi, organizacjami społecznymi, uczelniami i kołami naukowymi, w ramach zakresu działania;

Wymagania niezbędne:

 • minimum 1 rok doświadczenia pracy w ochronie przyrody, w jednostkach badawczo-rozwojowych, w PGL Lasy Państwowe lub w ochronie środowiska (jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, instytucje, etc.),
 • znajomość ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688, 1890) oraz innych przepisów prawa w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska,
 • obsługa komputera (podstawowe programy MS Office).

Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
 • łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość, życzliwość, empatyczność, samodzielność, kreatywność, sumienność, podejmowanie inicjatyw, poczucie odpowiedzialności za efekty wykonywanej pracy,
 • elastyczność w dostosowywaniu się do sytuacji i potrzeb różnorodnych grup uczestników zajęć;
 • blok pedagogiczny,
 • prawo jazdy kategorii B oraz gotowość do wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, gm. Lądek

 • Przy budynku znajdują się dwa parkingi: jeden położony od strony północnej przeznaczony dla gości hotelowych, drugi po stronie wschodniej przy wejściu do recepcji. Oba parkingi mają podłoże gruntowe, utwardzane szutrem. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • W recepcji ośrodka w godzinach jej pracy znajdują się pracownicy, którzy udzielą pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami. Dopuszcza się wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Recepcja jest dostępna dla osób na wózkach, istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, brak recepcyjnej pętli indukcyjnej. Toalety dla osób z niepełnosprawnością spełniają częściowo kryteria dostępności i znajdują się w pokojach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością na parterze budynku.
 • Praca na terenie wielkopolskich parków krajobrazowych.
 • Okresowo system pracy 2- zmianowy.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet socjalny.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres e-mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:

- „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych." zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),

- „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),

- „Oświadczam, że cieszę się nieposzlakowaną opinią.” zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),

- „Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) ,

- Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na ww. stanowisko. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w sposób zautomatyzowany. Ponadto oświadczam, iż zapoznałem się z przedłożoną mi informacją w zakresie przetwarzania moich danych. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”

 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) , jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać w terminie do:

24 stycznia 2024 r.

 • osobiście, w sekretariacie ZPKWW, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, III piętro, pokój 304,
 • nadsyłać pocztą na adres:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań

Dodatkowe informacje:

 • w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%,
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego),
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane,
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji  zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób wskazany w CV (mailowo lub telefonicznie),
 • aplikacje odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie,
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP http://zpkww.poznan.ibip.pl oraz na tablicy informacyjnej ZPKWW w Poznaniu przy ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, III piętro.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w rekrutacjach prowadzonych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

[Administrator danych]

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekary 17. Z Administratorem można kontaktować się wysyłając maila na adres zpkww_sekretariat@zpkww.pl lub listownie na adres ul. Piekary 17, 61-823 Poznań. Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.

[Cel i podstawa przetwarzania]

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.

Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

[Prawa, które mi przysługują i zasady podawania danych]

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z prowadzeniem procesu rekrutacji.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej.

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

[Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu]

Podczas przetwarzania danych administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby, których dane dotyczą.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany w formie elektronicznej w systemach informatycznych, a także manualnie w przypadku gromadzenia i przetwarzania dokumentów niezbędnych do prowadzenia rekrutacji przez Podmioty przetwarzające lub innych administratorów przy udostępnieniu danych. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w umowie, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji raportowej dotyczącej administrowania dokumentacją związaną z rekrutacją.

[Przechowywanie danych i wycofanie zgody]

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania albo w przypadku braku odwołania zgody, dane osobowe przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacji oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 • wypełnienia prawnego obowiązku administratora w zakresie przechowywania przetwarzanych danych,
 • dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

[Odbiorcy danych oraz przekazywanie danych do państw trzecich]

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych oraz podmiotów, którym dane są udostępniane: firmy prowadzące rekrutacje w imieniu Administratora, firmy świadczące usługi archiwizacji danych w tym dokumentów, firmy drukujące lub obsługujące korespondencję, kontrahenci świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych), operatorzy pocztowi, przewoźnicy, organy w zakresie, których ZPKWW wykonuje zadania statutowe.

Inspektorem ochrony danych w ZPKWW jest Krzysztof Czorny.

Dyrektor ZPKWW

(-)Rafał Śniegocki

 

Ogłoszenie nr 1/2024 - Specjalista ds. ochrony przyrody i edukacji

Wytworzył:
Rafał Śniegocki
(2024-01-11)
Udostępnił:
Piotrowska Małgorzata
(2024-01-11 13:55:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotrowska Małgorzata
(2024-01-12 12:40:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki