☰ Menu
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
lokalizacja parków krajobrazowych na tle rzeki Warty i konturów województwa wielkopolskiego

Poniedziałek 10.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie nr 540405410-N-2021_19.01.2021 o zmianie ogłoszenia

Zmianie ulegają załączniki:

SIWZ 

(Informacja o modyfikacji treści SIWZ)

Załącznik nr 6

 

Pozostałe załączniki nie ulegają zmianie.

 


Ogłoszenie nr 769243-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.
 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa WielkopolskiegoPrzygotowanie i wydrukowanie publikacji edukacyjnych według dwóch części zamówienia: Części 1 - edukacyjnej publikacji zbiorczej o wszystkich parkach krajobrazowych woj. wielkopolskiego; Część 2 – edukacyjnej publikacji w formie przewodnika ze spacerownikiem – odrębnie dla każdego parku krajobrazowego woj. wielkopolskiego;
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Zadanie jest dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 „Środowisko”, Działanie 4.5 „Ochrona przyrody”, Poddziałanie 4.5.4 „Edukacja ekologiczna”. Tytuł projektu: „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju”.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, krajowy numer identyfikacyjny 63049902600000, ul. Piekary  17 , 61-823  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 65 54 650, , e-mail zamowienia@zpkww.pl, , faks 61 65 54 652.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zpkww.pl/; http://www.zpkww.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zpkww.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna, ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego ul. Piekary 17, 61-8/23 Poznań (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i wydrukowanie publikacji edukacyjnych według dwóch części zamówienia: Części 1 - edukacyjnej publikacji zbiorczej o wszystkich parkach krajobrazowych woj. wielkopolskiego; Część 2 – edukacyjnej publikacji w formie przewodnika ze spacerownikiem – odrębnie dla każdego parku krajobrazowego woj. wielkopolskiego;
Numer referencyjny: DKA.231.4/2020-ZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Tak

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia w zakresie „Przygotowanie i wydruk publikacji edukacyjnych według dwóch części zamówienia: Część 1- Edukacyjna publikacja zbiorcza o wszystkich parkach krajobrazowych woj. Wielkopolskiego; Część 2 – Edukacyjne publikacje w formie przewodnika ze spacerownikiem – odrębnie dla każdego parku krajobrazowego woj. wielkopolskiego.”, obejmuje, w szczególności: Część 1 Parametry techniczne przedmiotu zamówienia w Części 1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: a) przygotowania treści i opracowania redakcyjnego wydawnictwa, technicznego i graficznego, wykonania projektu graficznego zgodnie z identyfikacją wizualną Zamawiającego oraz według poniższej specyfikacji: • Nakład 1000 szt. • Format A4 • Wnętrze: 130 g papier powlekany o wyskokiem poziomie kontrastu - white • Druk 4+4 • Okładka: 300 g matowy papier powlekany o wysokim poziomie kontrastu - white, druk 4+4 • Oprawa szyto-klejona b) przygotowania materiału ilustracyjnego do druku (fotografii, grafik, infografik, rysunków), c) korekty technicznej tekstów, d) składu i przygotowania do druku, e) druku, f) oprawy, g) nadania numeru ISBN, h) dostawy do siedziby Zamawiającego, i) przygotowania oraz przekazania Zamawiającemu ostatecznego projektu w formie elektronicznej według specyfikacji: - plik w formacie pdf przygotowany do druku (ilustracje i grafiki w rozdzielczości min. 300 DPI, tekst zamieniony na krzywe, naddatki) + lista wykorzystanych krojów pisma, paleta kolorów - plik w formacie pdf przygotowany do druku (ilustracje i grafiki w rozdzielczości min. 300 DPI, tekst nie zamieniony na krzywe, naddatki) + lista wykorzystanych krojów pisma, paleta kolorów - plik w formacie pdf przeznaczony do publikacji na stronie internetowej, wraz z prawem do jego nieograniczonego wykorzystania do celów statutowych Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ Część 2 Parametry techniczne przedmiotu zamówienia w Części 2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: a) przygotowania treści i opracowania redakcyjnego wydawnictwa, technicznego i graficznego, wykonania projektu graficznego 14 wydawnictw zgodnie z identyfikacją wizualną Zamawiającego, według poniższej specyfikacji powtarzalnej dla każdego z 14 wydawnictw w Części 2 zamówienia: • Nakład - 2000 szt. • Objętość - do 120 tys. znaków ze spacjami • Format A5 • druk 4+4 • wnętrze - 115g matowy papier powlekany • Okładka - 250 g matowy papier powlekany • Oprawa klejona PUR • Skrzydełko 90 mm na lewej okładce, otwierane od środka do zadruku 4+4 • Edukacyjne karty pracy do zamieszczenia w publikacji jako strony na końcu do samodzielnego wycięcia. b) przygotowania materiału ilustracyjnego do druku (fotografii, grafik, infografik, rysunków), c) korekty technicznej tekstów, d) składu i przygotowania do druku, e) druku, f) oprawy, g) nadania numeru ISBN, h) dostawy do siedziby Zamawiającego, i) przygotowania oraz przekazania Zamawiającemu ostatecznego projektu w formie elektronicznej według specyfikacji: - plik w formacie pdf przygotowany do druku (ilustracje i grafiki w rozdzielczości min. 300 DPI, tekst zamieniony na krzywe, naddatki) + lista wykorzystanych krojów pisma, paleta kolorów - plik w formacie pdf przygotowany do druku (ilustracje i grafiki w rozdzielczości min. 300 DPI, tekst nie zamieniony na krzywe, naddatki) + lista wykorzystanych krojów pisma, paleta kolorów - plik w formacie pdf przeznaczony do publikacji na stronie internetowej, wraz z prawem do jego nieograniczonego wykorzystania do celów statutowych Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 79000000-4
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
79822500-7
79822500-5
79810000-5
79822300-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 10.05.2021

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      10.05.2021

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie należy wykonać zgodnie z harmonogramem w terminie do dnia 10 maja 2021 r. Harmonogram realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi do 14 dni od dnia podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: w części 1 – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na przygotowaniu publikacji edukacyjno - przyrodniczych lub promocyjnych o wartość minimum 50 000 zł brutto każda. Przez jedną usługę rozumie się wykonanie usług na podstawie jednej umowy. W przypadku, gdy Wykonawca posługuje się doświadczeniem zdobytym w ramach konsorcjum, Zamawiający żąda wykazania usług/usługi rzeczywiście wykonanej/wykonanych przez Wykonawcę. b) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował łącznie co najmniej: ? redaktorem - osobą, która powinna posiadać: - doświadczenie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, w tworzeniu tekstów o tematyce edukacyjnej lub przyrodniczej dla co najmniej 1 wydawnictwa o wartości min. 50 000 złotych brutto każda; ? korektorem - osobą, która powinna posiadać: - doświadczenie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, w korekcie tekstów o tematyce o tematyce edukacyjnej lub przyrodniczej dla co najmniej 1 wydawnictwa o wartości min. 10 000 złotych brutto każda; ? grafikiem - osobą, która powinna posiadać: - doświadczenie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, w projektowaniu koncepcji kreatywnej dla co najmniej 1 wydawnictwa edukacyjnego, przyrodniczego lub turystycznego o wartości min. 20 000 złotych brutto każda; w części 2 – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na przygotowaniu wydawnictw edukacyjno-przyrodniczych o wartość minimum 50 000 zł brutto każda. Przez jedną usługę rozumie się wykonanie usług na podstawie jednej umowy. W przypadku, gdy Wykonawca posługuje się doświadczeniem zdobytym w ramach konsorcjum, Zamawiający żąda wykazania usług/usługi rzeczywiście wykonanej/wykonanych przez Wykonawcę. b) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował łącznie co najmniej: ? redaktorem - osobą, która powinna posiadać: - doświadczenie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, w tworzeniu tekstów o tematyce o tematyce edukacyjnej lub przyrodniczej dla co najmniej 1 wydawnictwa o wartości min. 50 000 złotych brutto każda; ? korektorem - osobą, która powinna posiadać: - doświadczenie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, w korekcie tekstów o tematyce o tematyce edukacyjnej lub przyrodniczej dla co najmniej 1 wydawnictwa wartości min. 10 000 złotych brutto każda; ? grafikiem - osobą, która powinna posiadać: - doświadczenie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, w projektowaniu koncepcji kreatywnej dla co najmniej 1 wydawnictwa edukacyjnego, przyrodniczego lub turystycznego o wartości min. 20 000 złotych brutto każda;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) w części 1 – wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane. Wzór niniejszego wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór niniejszego wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ; b) w części 2 – wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane. Wzór niniejszego wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór niniejszego wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ponadto Wykonawca składa wraz z ofertą: a) próbki dwóch publikacji; b) przykładową koncepcję zawartości edukacyjnej publikacji w formie przewodnika zaproponowaną przez Wykonawcę c) pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia składane na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ – w sytuacji polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych albo sytuacji finansowej lub ekonomicznej, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, d) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólna ofertę, e) stosowne pełnomocnictwo (a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Ocena techniczna próbek publikacji w wersji elektronicznej dla części 1 i 2 20,00
Jakość przykładowej koncepcji zawartości publikacji dla części 1 i 2 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewidziane niniejszym artykułem umowy okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Zmiany Umowy określone w art. 13 projektu umowy należą do katalogu zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do dokonania tych zmian. Nie stanowi zmiany umowy: aktualizacja i zmiana danych teleadresowych, zmiana osób uprawnionych do realizacji umowy i wskazanych do kontaktów między Stronami. Zmiana terminu płatności i wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest możliwa w przypadku braku środków finansowych w związku z ich blokadą przez Ministra Finansów bądź zmianą ustawy budżetowej bądź zmianą planu finansowego Zamawiającego. W przypadku zaistnienia okoliczności wymagających zmiany istotnych postanowień Umowy Zamawiający występuje do Wykonawcy lub Wykonawca do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem. Przyczyny zmian postanowień Umowy Strony opisują w protokole zawierającym wyczerpujący opis ww. zmian, ich wpływ na warunki realizacji Umowy oraz podstawę prawną wynikającą z Umowy, która umożliwia zmianę jej postanowień w związku z opisanymi przyczynami. Zamawiający przewiduje następujące zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) zmiana terminów wykonania przedmiotu Umowy jest możliwa w następujących okolicznościach: a) wynikających z działania siły wyższej – w tym przypadku zastosowanie znajduje art. 12.4. Umowy, a termin realizacji Umowy powinien zostać wydłużony co najmniej o okres działania siły wyższej, b) w przypadku zaistnienia sytuacji powodujących brak możliwości realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności czasowe wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego z powodu stwierdzenia uchybień i/lub nieprawidłowości w dokumentacji stanowiącej podstawę do realizacji przedmiotu Umowy, a udostępnionej przez Zamawiającego. Przy czym ww. uchybienia i/lub nieprawidłowości posiadają przymiot obiektywnych, tj. takich, które wpływają na zmianę terminu realizacji Umowy niezależnie od wykonawcy, któremu udzielone zostałoby zamówienie - w tym przypadku termin realizacji Umowy może zostać wydłużony o czas niezbędny do usunięcia ww. uchybień i/lub nieprawidłowości, c) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa - w tym przypadku termin realizacji Umowy może zostać wydłużony o czas wynikający z konieczności dostosowania warunków realizacji Umowy do zmienionych przepisów prawa; 2) zmiana podmiotu, na rzecz którego ma być świadczona usługa, w przypadku zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego; 3) w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym; 4) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do niniejszego zamówienia; 5) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy związana z terminem rozliczenia Umowy, jaki został określony w uchwale o dofinansowanie zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego i Dyrektorem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13.01.2021, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Edukacyjna publikacja zbiorcza o wszystkich parkach krajobrazowych woj. Wielkopolskiego

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1 Parametry techniczne przedmiotu zamówienia w Części 1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: a) przygotowanie treści i opracowania redakcyjnego wydawnictwa, technicznego i graficznego, wykonania projektu graficznego zgodnie z identyfikacją wizualną Zamawiającego oraz według poniższej specyfikacji: • Nakład 1000 szt. • Format A4 • Wnętrze: 130 g papier powlekany o wyskokiem poziomie kontrastu - white • Druk 4+4 • Okładka: 300 g matowy papier powlekany o wysokim poziomie kontrastu - white, druk 4+4 • Oprawa szyto-klejona b) przygotowania materiału ilustracyjnego do druku (fotografii, grafik, infografik, rysunków), c) korekty technicznej tekstów, d) składu i przygotowania do druku, e) druku, f) oprawy, g) nadania numeru ISBN, h) dostawy do siedziby Zamawiającego, i) przygotowania oraz przekazania Zamawiającemu ostatecznego projektu w formie elektronicznej według specyfikacji: - plik w formacie pdf przygotowany do druku (ilustracje i grafiki w rozdzielczości min. 300 DPI, tekst zamieniony na krzywe, naddatki) + lista wykorzystanych krojów pisma, paleta kolorów - plik w formacie pdf przygotowany do druku (ilustracje i grafiki w rozdzielczości min. 300 DPI, tekst nie zamieniony na krzywe, naddatki) + lista wykorzystanych krojów pisma, paleta kolorów - plik w formacie pdf przeznaczony do publikacji na stronie internetowej, wraz z prawem do jego nieograniczonego wykorzystania do celów statutowych Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79000000-4, 79822500-7, 79822300-5, 79821100-6, 79810000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 10.05.2021
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Ocena techniczna próbek publikacji zbiorczej w wersji elektronicznej 20,00
Jakość przykładowej koncepcji zawartości Edukacyjnej publikacji zbiorczej o wszystkich parkach krajobrazowych woj. wielkopolskiego 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Edukacyjne publikacje w formie przewodnika ze spacerownikiem – odrębnie dla każdego parku krajobrazowego woj. wielkopolskiego.

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2 Parametry techniczne przedmiotu zamówienia w Części 2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: a) przygotowania treści i opracowania redakcyjnego wydawnictwa, technicznego i graficznego, wykonania projektu graficznego 14 wydawnictw zgodnie z identyfikacją wizualną Zamawiającego, według poniższej specyfikacji powtarzalnej dla każdego z 14 wydawnictw w Części 2 zamówienia: • Nakład - 2000 szt. • Objętość - do 120 tys. znaków ze spacjami • Format A5 • druk 4+4 • wnętrze - 115g matowy papier powlekany • Okładka - 250 g matowy papier powlekany • Oprawa klejona PUR • Skrzydełko 90 mm na lewej okładce, otwierane od środka do zadruku 4+4 • Edukacyjne karty pracy do zamieszczenia w publikacji jako strony na końcu do samodzielnego wycięcia. b) przygotowania materiału ilustracyjnego do druku (fotografii, grafik, infografik, rysunków), c) korekty technicznej tekstów, d) składu i przygotowania do druku, e) druku, f) oprawy, g) nadania numeru ISBN, h) dostawy do siedziby Zamawiającego, i) przygotowania oraz przekazania Zamawiającemu ostatecznego projektu w formie elektronicznej według specyfikacji: - plik w formacie pdf przygotowany do druku (ilustracje i grafiki w rozdzielczości min. 300 DPI, tekst zamieniony na krzywe, naddatki) + lista wykorzystanych krojów pisma, paleta kolorów - plik w formacie pdf przygotowany do druku (ilustracje i grafiki w rozdzielczości min. 300 DPI, tekst nie zamieniony na krzywe, naddatki) + lista wykorzystanych krojów pisma, paleta kolorów - plik w formacie pdf przeznaczony do publikacji na stronie internetowej, wraz z prawem do jego nieograniczonego wykorzystania do celów statutowych Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79000000-4, 79822500-7, 79822300-5, 79821100-6, 79810000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 10.05.2021
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Jakość przykładowej koncepcji zawartości edukacyjnej publikacji w formie przewodnika ze spacerownikiem 20,00
Ocena techniczna próbek publikacji w wersji elektronicznej 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

___

Ogłoszenie nr 540399832-N-2021 z dnia 11.01.2021 r.

Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 769243-N-2020
Data: 31/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 63049902600000, ul. Piekary  17, 61-823  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 65 54 650, e-mail zamowienia@zpkww.pl, faks 61 65 54 652.
Adres strony internetowej (url): http://www.zpkww.pl/; http://www.zpkww.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia w zakresie „Przygotowanie i wydruk publikacji edukacyjnych według dwóch części zamówienia: Część 1- Edukacyjna publikacja zbiorcza o wszystkich parkach krajobrazowych woj. Wielkopolskiego; Część 2 – Edukacyjne publikacje w formie przewodnika ze spacerownikiem – odrębnie dla każdego parku krajobrazowego woj. wielkopolskiego.”, obejmuje, w szczególności: Część 1 Parametry techniczne przedmiotu zamówienia w Części 1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: a) przygotowania treści i opracowania redakcyjnego wydawnictwa, technicznego i graficznego, wykonania projektu graficznego zgodnie z identyfikacją wizualną Zamawiającego oraz według poniższej specyfikacji: • Nakład 1000 szt. • Format A4 • Wnętrze: 130 g papier powlekany o wyskokiem poziomie kontrastu - white • Druk 4+4 • Okładka: 300 g matowy papier powlekany o wysokim poziomie kontrastu - white, druk 4+4 • Oprawa szyto-klejona b) przygotowania materiału ilustracyjnego do druku (fotografii, grafik, infografik, rysunków), c) korekty technicznej tekstów, d) składu i przygotowania do druku, e) druku, f) oprawy, g) nadania numeru ISBN, h) dostawy do siedziby Zamawiającego, i) przygotowania oraz przekazania Zamawiającemu ostatecznego projektu w formie elektronicznej według specyfikacji: - plik w formacie pdf przygotowany do druku (ilustracje i grafiki w rozdzielczości min. 300 DPI, tekst zamieniony na krzywe, naddatki) + lista wykorzystanych krojów pisma, paleta kolorów - plik w formacie pdf przygotowany do druku (ilustracje i grafiki w rozdzielczości min. 300 DPI, tekst nie zamieniony na krzywe, naddatki) + lista wykorzystanych krojów pisma, paleta kolorów - plik w formacie pdf przeznaczony do publikacji na stronie internetowej, wraz z prawem do jego nieograniczonego wykorzystania do celów statutowych Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ Część 2 Parametry techniczne przedmiotu zamówienia w Części 2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: a) przygotowania treści i opracowania redakcyjnego wydawnictwa, technicznego i graficznego, wykonania projektu graficznego 14 wydawnictw zgodnie z identyfikacją wizualną Zamawiającego, według poniższej specyfikacji powtarzalnej dla każdego z 14 wydawnictw w Części 2 zamówienia: • Nakład - 2000 szt. • Objętość - do 120 tys. znaków ze spacjami • Format A5 • druk 4+4 • wnętrze - 115g matowy papier powlekany • Okładka - 250 g matowy papier powlekany • Oprawa klejona PUR • Skrzydełko 90 mm na lewej okładce, otwierane od środka do zadruku 4+4 • Edukacyjne karty pracy do zamieszczenia w publikacji jako strony na końcu do samodzielnego wycięcia. b) przygotowania materiału ilustracyjnego do druku (fotografii, grafik, infografik, rysunków), c) korekty technicznej tekstów, d) składu i przygotowania do druku, e) druku, f) oprawy, g) nadania numeru ISBN, h) dostawy do siedziby Zamawiającego, i) przygotowania oraz przekazania Zamawiającemu ostatecznego projektu w formie elektronicznej według specyfikacji: - plik w formacie pdf przygotowany do druku (ilustracje i grafiki w rozdzielczości min. 300 DPI, tekst zamieniony na krzywe, naddatki) + lista wykorzystanych krojów pisma, paleta kolorów - plik w formacie pdf przygotowany do druku (ilustracje i grafiki w rozdzielczości min. 300 DPI, tekst nie zamieniony na krzywe, naddatki) + lista wykorzystanych krojów pisma, paleta kolorów - plik w formacie pdf przeznaczony do publikacji na stronie internetowej, wraz z prawem do jego nieograniczonego wykorzystania do celów statutowych Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia w zakresie „Przygotowanie i wydruk publikacji edukacyjnych według dwóch części zamówienia: Część 1 – Edukacyjna publikacja zbiorcza o wszystkich parkach krajobrazowych woj. wielkopolskiego; Część 2 – Edukacyjne publikacje w formie przewodnika ze spacerownikiem – odrębnie dla każdego parku krajobrazowego woj. wielkopolskiego.”, obejmuje, w szczególności: Część 1 Parametry techniczne przedmiotu zamówienia w Części 1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: a) przygotowania treści i opracowania redakcyjnego wydawnictwa, technicznego i graficznego, wykonania projektu graficznego zgodnie z identyfikacją wizualną Zamawiającego oraz według poniższej specyfikacji: • Nakład 1000 szt. • Format A4 • Wnętrze: 130 g papier powlekany o wysokim poziomie kontrastu - white • Druk 4+4 • Okładka: 300 g matowy papier powlekany o wysokim poziomie kontrastu - white, druk 4+4 • Oprawa szyto-klejona b) przygotowania materiału ilustracyjnego do druku (fotografii, grafik, infografik, rysunków), c) korekty technicznej tekstów, d) składu i przygotowania do druku, e) druku, f) oprawy, g) nadania numeru ISBN, h) dostawy do siedziby Zamawiającego, i) przygotowania oraz przekazania Zamawiającemu ostatecznego projektu w formie elektronicznej według specyfikacji: - plik w formacie pdf przygotowany do druku (ilustracje i grafiki w rozdzielczości min. 300 DPI, tekst zamieniony na krzywe, naddatki) + lista wykorzystanych krojów pisma, paleta kolorów - plik w formacie pdf przygotowany do druku (ilustracje i grafiki w rozdzielczości min. 300 DPI, tekst nie zamieniony na krzywe, naddatki) +lista wykorzystanych krojów pisma, paleta kolorów - plik w formacie pdf przeznaczony do publikacji na stronie internetowej, wraz z prawem do jego nieograniczonego wykorzystania do celów statutowych Zamawiającego. Materiał ilustracyjny powinien zajmować nie mniej niż 70% całego materiału. Przez materiał ilustracyjny rozumiemy - zdjęcia, infografiki, rysunki, ilustracje. Objętość tekstowa publikacji zbiorczej o wszystkich parkach w cz. 1 zamówienia przyjmujemy na poziomie do 220 tys. znaków ze spacjami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ Część 2 Parametry techniczne przedmiotu zamówienia w Części 2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: a) przygotowania treści i opracowania redakcyjnego wydawnictwa, technicznego i graficznego, wykonania projektu graficznego 14 wydawnictw zgodnie z identyfikacją wizualną Zamawiającego, według poniższej specyfikacji powtarzalnej dla każdego z 14 wydawnictw w Części 2zamówienia: • Nakład - 2000 szt. • Objętość - do 120 tys. znaków ze spacjami • Format A5 • druk 4+4 •wnętrze - 115g matowy papier powlekany • Okładka - 250 g matowy papier powlekany • Oprawa klejona PUR • Skrzydełko 90 mm na lewej okładce, otwierane od środka do zadruku 4+4 • Edukacyjne karty pracy do zamieszczenia w publikacji jako strony na końcu do samodzielnego wycięcia. b) przygotowania materiału ilustracyjnego do druku (fotografii, grafik, infografik, rysunków), c) korekty technicznej tekstów, d) składu i przygotowania do druku, e) druku, f) oprawy, g) nadania numeru ISBN, h) dostawy do siedziby Zamawiającego, i) przygotowania oraz przekazania Zamawiającemu ostatecznego projektu w formie elektronicznej według specyfikacji: - plik w formacie pdf przygotowany do druku (ilustracje i grafiki w rozdzielczości min. 300 DPI, tekst zamieniony na krzywe, naddatki) + lista wykorzystanych krojów pisma, paleta kolorów - plik w formacie pdf przygotowany do druku (ilustracje i grafiki w rozdzielczości min. 300DPI, tekst nie zamieniony na krzywe, naddatki) + lista wykorzystanych krojów pisma, paleta kolorów – plik w formacie pdf przeznaczony do publikacji na stronie internetowej, wraz z prawem do jego nieograniczonego wykorzystania do celów statutowych Zamawiającego. Materiał ilustracyjny powinien zajmować nie mniej niż 30% całego materiału. Przez materiał ilustracyjny rozumiemy - zdjęcia, infografiki, rysunki, ilustracje. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 13.01.2021, godzina: 13:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 15.01.2021, godzina: 13:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Punkt: CZĘŚĆ 1
W ogłoszeniu jest: Parametry techniczne przedmiotu zamówienia w Części 1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: a) przygotowanie treści i opracowania redakcyjnego wydawnictwa, technicznego i graficznego, wykonania projektu graficznego zgodnie z identyfikacją wizualną Zamawiającego oraz według poniższej specyfikacji: • Nakład 1000 szt. • Format A4 • Wnętrze: 130 g papier powlekany o wyskokiem poziomie kontrastu - white • Druk 4+4 • Okładka: 300 g matowy papier powlekany o wysokim poziomie kontrastu - white, druk 4+4 • Oprawa szyto-klejona b) przygotowania materiału ilustracyjnego do druku (fotografii, grafik, infografik, rysunków), c) korekty technicznej tekstów, d) składu i przygotowania do druku, e) druku, f) oprawy, g) nadania numeru ISBN, h) dostawy do siedziby Zamawiającego, i) przygotowania oraz przekazania Zamawiającemu ostatecznego projektu w formie elektronicznej według specyfikacji: - plik w formacie pdf przygotowany do druku (ilustracje i grafiki w rozdzielczości min. 300 DPI, tekst zamieniony na krzywe, naddatki) + lista wykorzystanych krojów pisma, paleta kolorów - plik w formacie pdf przygotowany do druku (ilustracje i grafiki w rozdzielczości min. 300 DPI, tekst nie zamieniony na krzywe, naddatki) + lista wykorzystanych krojów pisma, paleta kolorów - plik w formacie pdf przeznaczony do publikacji na stronie internetowej, wraz z prawem do jego nieograniczonego wykorzystania do celów statutowych Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: Parametry techniczne przedmiotu zamówienia w Części 1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: a) przygotowania treści i opracowania redakcyjnego wydawnictwa, technicznego i graficznego, wykonania projektu graficznego zgodnie z identyfikacją wizualną Zamawiającego oraz według poniższej specyfikacji: • Nakład 1000 szt. • Format A4 • Wnętrze: 130 g papier powlekany o wysokim poziomie kontrastu - white • Druk 4+4 • Okładka: 300 g matowy papier powlekany o wysokim poziomie kontrastu - white, druk 4+4 • Oprawa szyto-klejona b) przygotowania materiału ilustracyjnego do druku (fotografii, grafik, infografik, rysunków), c) korekty technicznej tekstów, d) składu i przygotowania do druku, e) druku, f) oprawy, g) nadania numeru ISBN, h) dostawy do siedziby Zamawiającego, i) przygotowania oraz przekazania Zamawiającemu ostatecznego projektu w formie elektronicznej według specyfikacji: - plik w formacie pdf przygotowany do druku (ilustracje i grafiki w rozdzielczości min. 300 DPI, tekst zamieniony na krzywe, naddatki) + lista wykorzystanych krojów pisma, paleta kolorów - plik w formacie pdf przygotowany do druku (ilustracje i grafiki w rozdzielczości min. 300 DPI, tekst nie zamieniony na krzywe, naddatki) +lista wykorzystanych krojów pisma, paleta kolorów - plik w formacie pdf przeznaczony do publikacji na stronie internetowej, wraz z prawem do jego nieograniczonego wykorzystania do celów statutowych Zamawiającego. Materiał ilustracyjny powinien zajmować nie mniej niż 70% całego materiału. Przez materiał ilustracyjny rozumiemy - zdjęcia, infografiki, rysunki, ilustracje. Objętość tekstowa publikacji zbiorczej o wszystkich parkach w cz. 1 zamówienia przyjmujemy na poziomie do 220 tys. znaków ze spacjami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Punkt: CZĘŚĆ 2
W ogłoszeniu jest: Parametry techniczne przedmiotu zamówienia w Części 2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: a) przygotowania treści i opracowania redakcyjnego wydawnictwa, technicznego i graficznego, wykonania projektu graficznego 14 wydawnictw zgodnie z identyfikacją wizualną Zamawiającego, według poniższej specyfikacji powtarzalnej dla każdego z 14 wydawnictw w Części 2 zamówienia: • Nakład - 2000 szt. • Objętość - do 120 tys. znaków ze spacjami • Format A5 • druk 4+4 • wnętrze - 115g matowy papier powlekany • Okładka - 250 g matowy papier powlekany • Oprawa klejona PUR • Skrzydełko 90 mm na lewej okładce, otwierane od środka do zadruku 4+4 • Edukacyjne karty pracy do zamieszczenia w publikacji jako strony na końcu do samodzielnego wycięcia. b) przygotowania materiału ilustracyjnego do druku (fotografii, grafik, infografik, rysunków), c) korekty technicznej tekstów, d) składu i przygotowania do druku, e) druku, f) oprawy, g) nadania numeru ISBN, h) dostawy do siedziby Zamawiającego, i) przygotowania oraz przekazania Zamawiającemu ostatecznego projektu w formie elektronicznej według specyfikacji: - plik w formacie pdf przygotowany do druku (ilustracje i grafiki w rozdzielczości min. 300 DPI, tekst zamieniony na krzywe, naddatki) + lista wykorzystanych krojów pisma, paleta kolorów - plik w formacie pdf przygotowany do druku (ilustracje i grafiki w rozdzielczości min. 300 DPI, tekst nie zamieniony na krzywe, naddatki) + lista wykorzystanych krojów pisma, paleta kolorów - plik w formacie pdf przeznaczony do publikacji na stronie internetowej, wraz z prawem do jego nieograniczonego wykorzystania do celów statutowych Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: Parametry techniczne przedmiotu zamówienia w Części 2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: a) przygotowania treści i opracowania redakcyjnego wydawnictwa, technicznego i graficznego, wykonania projektu graficznego 14 wydawnictw zgodnie z identyfikacją wizualną Zamawiającego, według poniższej specyfikacji powtarzalnej dla każdego z 14 wydawnictw w Części 2zamówienia: • Nakład - 2000 szt. • Objętość - do 120 tys. znaków ze spacjami • Format A5 • druk 4+4 •wnętrze - 115g matowy papier powlekany • Okładka - 250 g matowy papier powlekany • Oprawa klejona PUR • Skrzydełko 90 mm na lewej okładce, otwierane od środka do zadruku 4+4 • Edukacyjne karty pracy do zamieszczenia w publikacji jako strony na końcu do samodzielnego wycięcia. b) przygotowania materiału ilustracyjnego do druku (fotografii, grafik, infografik, rysunków), c) korekty technicznej tekstów, d) składu i przygotowania do druku, e) druku, f) oprawy, g) nadania numeru ISBN, h) dostawy do siedziby Zamawiającego, i) przygotowania oraz przekazania Zamawiającemu ostatecznego projektu w formie elektronicznej według specyfikacji: - plik w formacie pdf przygotowany do druku (ilustracje i grafiki w rozdzielczości min. 300 DPI, tekst zamieniony na krzywe, naddatki) + lista wykorzystanych krojów pisma, paleta kolorów - plik w formacie pdf przygotowany do druku (ilustracje i grafiki w rozdzielczości min. 300DPI, tekst nie zamieniony na krzywe, naddatki) + lista wykorzystanych krojów pisma, paleta kolorów – plik w formacie pdf przeznaczony do publikacji na stronie internetowej, wraz z prawem do jego nieograniczonego wykorzystania do celów statutowych Zamawiającego. Materiał ilustracyjny powinien zajmować nie mniej niż 30% całego materiału. Przez materiał ilustracyjny rozumiemy - zdjęcia, infografiki, rysunki, ilustracje. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ

----

Ogłoszenie nr 540402938-N-2021 z dnia 14.01.2021 r.

Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 769243-N-2020
Data: 31/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 63049902600000, ul. Piekary  17, 61-823  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 65 54 650, e-mail zamowienia@zpkww.pl, faks 61 65 54 652.
Adres strony internetowej (url): http://www.zpkww.pl/; http://www.zpkww.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: Zamówienie należy wykonać zgodnie z harmonogramem w terminie do dnia 10 maja 2021 r. Harmonogram realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi do 14 dni od dnia podpisania umowy.
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie należy wykonać zgodnie z harmonogramem w terminie do dnia 10 maja 2021 r. Harmonogram realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi do 14 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu zakończenia prac i wykonania przedmiotu zamówienia do 30 listopada 2021 r. pod warunkiem uzyskania zgody Instytucji dotującej.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 13.01.2021, godzina: 13:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 21.01.2021, godzina: 13:00,

 

Odpowiedzi na pytania - modyfikacja SIWZ 14.01.2021

Odpowiedzi na pytania - modyfikacja SIWZ 11.01.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załacznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Zobowiązanie o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów  na potrzeby wykonania zamówienia

Załącznik nr 4 - Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7  - Wzór umowy

Załącznik nr 8 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego


 

 

 

 

Wytworzył:
Paweł Śliwa
(2020-12-31)
Udostępnił:
Łukasz Ławrysz
(2020-12-31 12:10:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Hanna Nowak
(2021-01-19 17:53:24)
 
liczba odwiedzin: 910272

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X