☰ Menu
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
lokalizacja parków krajobrazowych na tle rzeki Warty i konturów województwa wielkopolskiego

Poniedziałek 10.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Poznań, 30 września  2020  r.

 

  Ogłoszenie nr 8/2020

 

  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

  Poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

 

  Specjalista ds. promocji

  w Zespole ds. Edukacji, Turystyki i Rekreacji 

 

  Wymiar etatu: 1

 

  Miejsce pracy: Poznań

 

  Wykształcenie: wyższe (preferowane kierunki przyrodnicze, dziennikarskie, polonistyczne, pedagogiczne, artystyczne)

 

  Zakres obowiązków:

 • Utrzymywanie stałych relacji z przedstawicielami środków masowego przekazu, przygotowywanie komunikatów prasowych, udostępnianie informacji medialnych, promowanie tematyki związanej z działalnością ZPKWW w mediach społecznościowych, tradycyjnych oraz na stronach internetowych;
 • Monitorowanie i analizowanie informacji dotyczących ZPKWW w środkach masowego przekazu oraz przygotowywanie adekwatnych do nich strategii komunikacji. Monitorowanie wydarzeń związanych z szeroko pojętą ekologią, ochroną przyrody, turystyką i rekreacją na obszarach parków krajobrazowych;
 • Konsultowanie, redagowanie, zatwierdzanie treści komunikatów i materiałów przeznaczonych do publikacji w środkach masowego przekazu, dotyczących działalności ZPKWW oraz na stronie internetowej ZPKWW, w tym: pisanie i redagowanie artykułów, publikacja artykułów własnych na stronie internetowej i w mediach społecznościowych;
 • Uczestnictwo i przygotowywanie relacji z najciekawszych wydarzeń, akcji, kampanii, projektów organizowanych przez ZPKWW, w tym formy reportaży, felietonów, komunikatów (social media), wykonywanie zdjęć i obsługa bazy zdjęciowej, wykonywanie projektów (środowisko Adobe/Corel itp.), przygotowywanie i montaż relacji wideo, wywiadów, w tym nowoczesnych form video-blogowych;
 • Funkcja rzecznika prasowego: organizacja, obsługa i prowadzenie konferencji prasowych oraz innych spotkań Dyrektora lub przedstawicieli ZPKWW, które odbywają się przy udziale przedstawicieli środków masowego przekazu. Odpowiedzi na krytykę prasową, wywiady z kierownictwem i przedstawicielami własnej jednostki organizacyjnej;
 • Inicjowanie i organizacja wydarzeń o charakterze promocyjno-informacyjnym. W tym kampanie promocyjne własne, wystawy, festyny, targi, pokazy, odczyty i inne wydarzenia własne oraz jednostek podległych;
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami spoza ZPKWW w zakresie kontaktów z dyrektorem ZPKWW;
 • Prowadzenie strony internetowej ZPKWW oraz mediów społecznościowych. Inicjowanie, prowadzenie i koordynacja profilu społecznościowego, w tym nadzór merytoryczny nad profilami jednostek podległych (prowadzenie blogów, zakładek merytorycznych);
 • Prowadzenie sprawozdawczości nt. promocji (archiwizacja materiałów prasowych, kontaktów z mediami, listy mailingowe, listy okolicznościowe);
 • Opracowywanie koncepcji publikacji o charakterze edukacyjnym, promocyjnym, turystycznym, z przygotowywaniem tekstów (redakcja) i koordynacją procesu wydawniczego;
 • Nawiązywanie oraz utrzymywanie współpracy z mediami, ośrodkami kultury, podmiotami zewnętrznymi, w tym organizacjami ekologicznymi, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarze ekologii, edukacji i turystyki;
 • Wnioskowanie, koordynowanie i rozliczanie programów pomocowych ze źródeł zewnętrznych, dotyczących zakresu promocji.

  Wymagania niezbędne:

 • minimum 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
 • umiejętność pracy w środowisku Windows, Adobe, Corel, Microsoft Office, ™, w szczególności Excel (tworzenie zestawień i stosowanie formuł statystycznych), Word, Power Point,
 • obsługa programów graficznych, w tym w zakresie projektowania, fotografowania (Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Corel Draw/ Photo Paint itp.);
 • obsługa Systemów Zarządzania Treścią Wordpress (CMS);
 • biegła znajomość Internetu jako medium, zainteresowanie pracą dziennikarską oraz PR;
 • umiejętności związane z segmentem marketingowym: sprawne nawiązywanie i utrzymanie kontaktów międzyludzkich/ Content Marketing/ B2B/;
 • umiejętność organizowania i prowadzenia wydarzeń promocyjno-edukacyjnych;
 • umiejętność pisania, redagowania, adjustacji i korekty tekstów;
 • posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami komunikacji zewnętrznej – media społecznościowe, blogi, video blogi;
 • prawo jazdy kat. B oraz gotowość do wykorzystywania samochodu prywatnego do celów służbowych (wyjazdy, delegacje).

  Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego bądź niemieckiego przynajmniej na poziomie B2,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, pracy pod presją, kreatywność;
 • swoboda w  wystąpieniach publicznych z mediami.

  Informacje o warunkach i miejscu pracy:

 • siedziba ZPKWW w centrum Poznania, III piętro, budynek posiada windę.

  Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pakiet socjalny.

  Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres e-mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:

  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych." zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.   1282),

  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada

    2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),

  - „Oświadczam, że cieszę się nieposzlakowaną opinią.” zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),

  - „Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),

  - Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji.     Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w sposób zautomatyzowany. Ponadto oświadczam, iż zapoznałem się z przedłożoną mi informacją w zakresie przetwarzania moich danych. Powyższa zgoda została   wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”

 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  Termin i sposób złożenia aplikacji:

  Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać

  w terminie do:  13 października 2020 r.

 • osobiście, w sekretariacie ZPKWW, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, III piętro, pokój 304,
 • nadsyłać pocztą na adres:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17
61-823 Poznań

  Dodatkowe informacje:

 • w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%,
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego),
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane,
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji  zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób wskazany w CV (mailowo lub telefonicznie),
 • aplikacje odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie,
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP http://zpkww.poznan.ibip.pl oraz na tablicy informacyjnej ZPKWW w Poznaniu przy ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, III piętro.

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w rekrutacjach prowadzonych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

  [Administrator danych]

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekary 17. Z Administratorem można kontaktować się wysyłając maila na   adres zpkww_sekretariat@zpkww.pl lub listownie na adres ul. Piekary 17, 61-823 Poznań. Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli   zapoznać się   z jego treścią.

  [Cel i podstawa przetwarzania]

  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.

  Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27    kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

  [Prawa które mi przysługują i zasady podawania danych]

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z prowadzeniem procesu rekrutacji.

 Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich     przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych         wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej.

 Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

  [Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu]

 Podczas przetwarzania danych administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą.

 Państwa dane osobowe przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany w formie elektronicznej w systemach informatycznych, a także manualnie w przypadku gromadzenia i przetwarzania dokumentów niezbędnych do prowadzenia   rekrutacji przez Podmioty przetwarzające lub innych administratorów przy udostępnieniu danych. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w umowie, a konsekwencją takiego przetwarzania   będzie zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji raportowej dotyczącej administrowania dokumentacją związaną z rekrutacją.

 [Przechowywanie danych i wycofanie zgody]

 Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania albo w przypadku braku odwołania zgody, dane osobowe przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacji oraz   wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 • wypełnienia prawnego obowiązku administratora w zakresie przechowywania przetwarzanych danych,
 • dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

  [Odbiorcy danych oraz przekazywanie danych do państw trzecich]

  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych oraz podmiotów, którym dane są udostępniane: firmy prowadzące rekrutacje w imieniu Administratora, firmy świadczące usługi archiwizacji danych w tym dokumentów, firmy drukujące lub   obsługujące korespondencję, kontrahenci świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych), operatorzy pocztowi, przewoźnicy, organy w zakresie, których ZPKWW wykonuje zadania statutowe.

  Inspektorem ochrony danych w ZPKWW jest Krzysztof Czorny.

 

 

                                                                            Dyrektor ZPKWW

                                                                            (-) Rafał Śniegocki

 

 

Wytworzył:
Rafał Śniegocki
(2020-09-30)
Udostępnił:
Małgorzata Piotrowska
(2020-09-30 12:12:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Piotrowska
(2020-09-30 12:23:15)
 
liczba odwiedzin: 910312

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X