☰ Menu
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
lokalizacja parków krajobrazowych na tle rzeki Warty i konturów województwa wielkopolskiego

Poniedziałek 10.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie nr 5/2020 - Specjalista ds. turystyki i rekreacji

Poznań, 14 sierpnia 2020  r.

 

Ogłoszenie nr 5/2020

 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Specjalista ds. turystyki i rekreacji

w Zespole ds. edukacji, turystyki i rekreacji

 

Wymiar etatu: 1

 

Miejsce pracy: Poznań

 

Wykształcenie: wyższe na kierunku: geografia, biologia, leśnictwo, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja, architektura krajobrazu, etnologia, geologia, gospodarka przestrzenna, ochrona dóbr kultury, ogrodnictwo, rolnictwo,

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z udostępnianiem turystycznym i rekreacją na terenie parków krajobrazowych pozostających w nadzorze ZPKWW,
 • udział w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych w zakresie turystyki, rekreacji i edukacji przyrodniczej,
 • przygotowywanie prezentacji multimedialnych na potrzeby ZPKWW,
 • udział w przygotowywaniu publikacji edukacyjnych i turystycznych wydawanych przez ZPKWW,
 • podejmowanie działań ukierunkowanych na kreowanie pozytywnego wizerunku ZPKWW,
 • udział w wybranych przedsięwzięciach organizowanych przez ZPKWW: konkursach, rajdach, targach itp.,
 • przygotowywanie corocznej inwentaryzacji infrastruktury turystycznej na terenie ZPKWW i dokumentowaniem jej stanu,
 • aktualizowanie informacji na stronie WWW internetowej ZPKWW,
 • redagowanie tekstów i przygotowywanie materiałów ilustracyjnych do publikacji na profilu ZPKWW w mediach społecznościowych,
 • udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu zamówień publicznych w ZPKWW,
 • współpraca z Wielkopolską Organizacją Turystyczna, Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną i jednostkami pokrewnymi w zakresie udostępniania turystycznego i rekreacji w parkach krajobrazowych pozostających w nadzorze ZPKWW,
 • prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych,
 • archiwizowanie dokumentów związanych z prowadzoną działalnością zgodnie z instrukcją kancelaryjną ZPKWW,
 • opracowywanie sprawozdań i raportów w zakresie turystyki i rekreacji,
 • zarządzanie i utrzymanie wewnętrznej bazy danych GIS,
 • przygotowywanie projektów i aktualizacja aktów prawnych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu,
 • opracowanie i obsługa interaktywnej mapy parków krajobrazowych w programie Arc GIS Online,
 • pozyskiwanie nowych danych wektorowych i rastrowych oraz ich ewidencja,
 • przygotowywanie sprawozdań do GUS zgodnie z zakresem działalności,
 • sporządzanie półrocznych/rocznych sprawozdań RB-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
 • współpraca z Wielkopolską Organizacją Turystyczna, Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną, ze służbami Marszałka Wielkopolski, Wojewody Wielkopolskiego
  i jednostkami pokrewnymi w zakresie udostępniania turystycznego i rekreacji w parkach krajobrazowych pozostających w nadzorze ZPKWW,
 • współpraca przy tworzeniu Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego jako koordynator z ramienia ZPKWW,
 • udostępnianie informacji           o środowisku i jego ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • udział w pracach związanych z przygotowywaniem projektów planów ochrony dla parków krajobrazowych.

 

Wymagania niezbędne:

 • minimum 1 rok doświadczenia pracy w ochronie przyrody, w jednostkach badawczo-rozwojowych, w PGL Lasy Państwowe lub w ochronie środowiska (jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, instytucje, etc.),
 • znajomość wszystkich parków krajobrazowych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (m.in. przedmiot ochrony, lokalizacja, przebieg granic, główne atrakcje i szlaki turystyczne wraz z ich lokalizacją i przebiegiem),
 • doświadczenie w organizacji stanowiska targowego podczas targów turystycznych,
 • doświadczenie w organizacji imprez turystycznych i krajoznawczych,
 • zaawansowana znajomość pakietu MS Office ™, w szczególności Excel (tworzenie zestawień i stosowanie formuł statystycznych), Word, Power Point, środowiska MS Windows 10 ™,
 • umiejętność pracy na zdalnych serwerach bazodanowych,
 • podstawowa znajomość funkcjonowania środowiska sieciowego,
 • średnio zaawansowana obsługa systemu informacji przestrzennej GIS oraz programów QGIS, ArcGIS , ArcGIS Online,
 • średniozaawansowana znajomość programów graficznych Corel Draw ™ lub Adobe Photoshop ™ i Adobe Lightroom ™, bądź równoważne,
 • prawo jazdy kategorii B oraz gotowość do wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych,
 • znajomość języka angielskiego bądź niemieckiego przynajmniej na poziomie B2,
 • umiejętność redagowania własnych tekstów.

Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole pod presją czasu,
 • łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość, samodzielność, kreatywność, sumienność, podejmowanie inicjatyw, poczucie odpowiedzialności za efekty wykonywanej pracy,
 • doświadczenie w uprawianiu turystyki krajoznawczej,
 • znajomość Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 • znajomość Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,
 • znajomość Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

 • siedziba ZPKWW w centrum Poznania, III piętro, budynek posiada windę,

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pakiet socjalny.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres e-mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:

- „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych." zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),

- „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),

- „Oświadczam, że cieszę się nieposzlakowaną opinią.” zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),

- „Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),

- Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w sposób zautomatyzowany. Ponadto oświadczam, iż zapoznałem się z przedłożoną mi informacją w zakresie przetwarzania moich danych. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”

 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać

w terminie do:  27 sierpnia 2020 r.

 

 • osobiście, w sekretariacie ZPKWW, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, III piętro, pokój 304,
 • nadsyłać pocztą na adres:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17
61-823 Poznań

Dodatkowe informacje:

 • w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%,
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego),
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane,
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji  zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób wskazany w CV (mailowo lub telefonicznie),
 • aplikacje odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie,
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP http://zpkww.poznan.ibip.pl oraz na tablicy informacyjnej ZPKWW w Poznaniu przy ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, III piętro.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w rekrutacjach prowadzonych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

[Administrator danych]

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekary 17. Z Administratorem można kontaktować się wysyłając maila na adres zpkww_sekretariat@zpkww.pl lub listownie na adres ul. Piekary 17, 61-823 Poznań. Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.

[Cel i podstawa przetwarzania]

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.

Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

[Prawa które mi przysługują i zasady podawania danych]

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z prowadzeniem procesu rekrutacji.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej.

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

[Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu]

Podczas przetwarzania danych administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany w formie elektronicznej w systemach informatycznych, a także manualnie w przypadku gromadzenia i przetwarzania dokumentów niezbędnych do prowadzenia rekrutacji przez Podmioty przetwarzające lub innych administratorów przy udostępnieniu danych. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w umowie, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji raportowej dotyczącej administrowania dokumentacją związaną z rekrutacją.

[Przechowywanie danych i wycofanie zgody]

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania albo w przypadku braku odwołania zgody, dane osobowe przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacji oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 • wypełnienia prawnego obowiązku administratora w zakresie przechowywania przetwarzanych danych,
 • dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

[Odbiorcy danych oraz przekazywanie danych do państw trzecich]

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych oraz podmiotów, którym dane są udostępniane: firmy prowadzące rekrutacje w imieniu Administratora, firmy świadczące usługi archiwizacji danych w tym dokumentów, firmy drukujące lub obsługujące korespondencję, kontrahenci świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych), operatorzy pocztowi, przewoźnicy, organy w zakresie, których ZPKWW wykonuje zadania statutowe.

 

Inspektorem ochrony danych w ZPKWW jest Krzysztof Czorny.

 

 

 

 

                                                                                       Dyrektor ZPKWW

                                                                                       (-) Rafał Śniegocki

 


 

Wytworzył:
Rafał Śniegocki
(2020-08-14)
Udostępnił:
Małgorzata Piotrowska
(2020-08-14 08:10:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Piotrowska
(2020-08-14 08:26:23)

 
liczba odwiedzin: 910288

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X