☰ Menu
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
lokalizacja parków krajobrazowych na tle rzeki Warty i konturów województwa wielkopolskiego

Poniedziałek 10.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

DOP.062.173/2019-WSP

INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU DIALOGU TECHNICZNEGO

 

ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,
ul. Piekary 17
61-823 Poznań
NIP: 7781346888
REGON: 630499026


Na podstawie § 8.2 Regulaminu przeprowadzenia dialogu technicznego związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i wydruk publikacji edukacyjnych według dwóch części opisu przedmiotu zamówienia: część 1- edukacyjna publikacja zbiorcza o wszystkich parkach krajobrazowych woj. wlkp. nakład 1000 egz. część 2 - edukacyjne publikacje w formie przewodnika ze spacerownikiem - odrębnie dla każdego parku krajobrazowego woj. wlkp. nakład 28 000 egz. Zamawiający informuje, że przedmiotowy Dialog został zakończony na etapie składania zgłoszeń. Wykonawcy, którzy zgłosili udział w Dialogu, nie spełnili warunku udziału w Dialogu opisanego w pkt. IV.3. b) Ogłoszenia o dialogu technicznym.

                                                                                                                     Za-ca Dyrektora ZPKWW

                                                                                                                                              (-) mgr inż. Paweł Śliwa

 

 

 

 

 

DOP.062.173/2019-WSP

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

 

ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,
ul. Piekary 17
61-823 Poznań
NIP: 7781346888
REGON: 630499026

DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO:
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,
ul. Piekary 17
61-823 Poznań

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Łukasz Ławrysz Kierownik zespołu ds. edukacji, turystyki i rekreacji
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17,  61-716 Poznań
tel. +48 61 65 54 657, tel. kom. +48 693 886 883, e-mail: lukasz.lawrysz@zpkww.pl

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem, bądź tematem:


„ Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na przygotowanie i wydruk publikacji edukacyjnych - DOP.062.173/2019-WSP

 

I. PODSTAWA PRAWNA

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego”, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU

 1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przygotowanie i wydruk publikacji edukacyjnych według dwóch części opisu przedmiotu zamówienia:

część 1- edukacyjna publikacja zbiorcza o wszystkich parkach krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego nakład 1000 egz.

część 2 - edukacyjne publikacje w formie przewodnika ze spacerownikiem - odrębnie dla każdego parku krajobrazowego Województwa Wielkopolskiego nakład
28 000 egz.”.

 1. Celem dialogu technicznego jest uzyskanie informacji w zakresie:
 1. oszacowania wartości planowanego zamówienia;
 2. najnowszych, najkorzystniejszych, najlepszych rozwiązań technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych oraz logistycznych w dziedzinie będącej przedmiotem planowanego zamówienia.
 3. zebrania informacji służących do opracowania dokumentacji planowanego zamówienia.
 1. W toku dialogu Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu Dialogu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o  udzielenie zamówienia.

 III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

 1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu składają zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 1) wraz z innymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.

 

 1. Zgłoszenia można składać:
 1. osobiście, w siedzibie Zamawiającego;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lukasz.lawrysz@zpkww.pl ;
 1. Termin składania zgłoszeń: 11.08.2020 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.
 2. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w dialogu technicznym podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.

IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU

 1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
 3. Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu technicznym podmioty, które:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli podmiot złoży podpis pod oświadczeniem znajdującym się na zgłoszeniu
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie wykonawca zobowiązany jest wykazać  wykonanie co najmniej 3 wydawnictw o charakterze edukacyjnym bądź turystycznym, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ukazania się ogłoszenia o dialogu technicznym  o nakładzie minimum 1 tysiąc egzemplarzy każdy i objętości minimum 30 stron każdy, na które składało się opracowanie merytoryczne treści oraz druk przewodnika. Wykonane wydawnictwa muszą mieć charakter edukacyjno-turystyczny (powinny dotyczyć treści z zakresu edukacji przyrodniczej, opisu atrakcji turystycznych i atrakcji kulturowych). Wykaz musi zawierać tytuł wydawnictwa, datę wykonania, nakład i liczbę stron oraz dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami są rekomendacje, referencje, protokoły odbioru bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
 3. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia w/w warunku bądź nie dostarczy wraz z zgłoszeniem dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług nie  zostanie zaproszony do udziału w dialogu technicznym i jego zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli podmiot złoży podpis pod oświadczeniem znajdującym się na zgłoszeniu.

 Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do udziału w dialogu technicznym.

 1. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski.
 2. Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”.
 3. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie
  1. wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;
  2. spotkania indywidualnego z Uczestnikami;
 4. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 4.09.2020 r.  

Załączniki:

1. Regulamin dialogu technicznego

2. Formularz zgłoszenia do dialogu technicznego

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

4. Informacja o zmianie daty składania zgłoszeń i trwania dialogu technicznego. 

5. Informacja o zamknięciu dialogu technicznego.

Regulamin i formularz zgłoszenia do pobrania tutaj (plik.zip)

Wytworzył:
Rafał Śniegocki
(2020-07-30)
Udostępnił:
Hanna Nowak
(2020-07-31 13:22:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Ławrysz
(2020-08-18 10:49:28)
 
liczba odwiedzin: 910301

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X