☰ Menu
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
lokalizacja parków krajobrazowych na tle rzeki Warty i konturów województwa wielkopolskiego

Poniedziałek 10.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie nr 3_2020 - Kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie

Poznań, 6 lipca 2020  r.

 

 

Ogłoszenie nr 3/2020

 

 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

 

 

Kierownika

Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie, gm. Sieraków

 

 

Wymiar etatu: 1

 

Miejsce pracy: Chalin, gm. Sieraków

 

Wykształcenie: wyższe na kierunku: architektura krajobrazu, biologia, etnologia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, turystyka i rekreacja

 

Zakres obowiązków:

 • racjonalne gospodarowanie, zarządzanie i administracja Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej w Chalinie w obszarze funkcjonowania, utrzymania obiektu, modernizacji i rozwoju infrastruktury,

 • odpowiedzialność w ramach nadzoru i kontroli inwestycji realizowanych na terenie OEP,

 • kontrola stanu rzeczowego, infrastruktury i środków trwałych OEP,

 • przeprowadzanie procedur zakupu sprzętu, wyposażenia i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • prowadzenie różnych form edukacji poza formalnej w tym organizacji pobytów dla dzieci i młodzieży w ramach „Zielonych Szkół” i „Letnich Szkół” oraz związanej z tymi zadaniami dokumentacji i sprawozdawczości (rejestr, rezerwacje, kalendarium),

 • decydowanie o sprawach bieżących, dotyczących funkcjonowania OEP oraz realizacji zadań wynikających z planów rocznych i programów wieloletnich,

 • przyjmowanie i terminowe przesyłanie do siedziby ZPKWW dokumentów księgowych po weryfikacji merytorycznej,

 • opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów rozwojowych, programów edukacji w cyklach wieloletnich oraz planów rocznych, w tym realizacja wieloletnich programów edukacji przyrodniczej i rocznych planów działalności edukacyjnej, sprawozdawczość z wykonywanych działań,

 • aktywizacja lokalnej społeczności, nawiązanie i utrzymanie współpracy z gminami, placówkami oświaty, ośrodkami kultury, gremium naukowym,

 • inicjowanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, dotyczących obszaru edukacji, promocji i turystyki, w tym pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność OEP, w obszarze corocznego zgłaszania potrzeb do Kierownika ds. edukacji, turystyki i rekreacji w ZPKWW,

 • planowanie działalności edukacyjnej, promocyjnej i turystycznej pod względem merytorycznym, rzeczowym i finansowym,

 • inicjowanie, koordynowanie i realizacja działań z obszaru edukacji przyrodniczej, ekologicznej, edukacji dla zrównoważonego rozwoju, turystyki i promocji,

 • organizacja i prowadzenie wydarzeń o charakterze promocyjno-edukacyjnym, w tym wystaw, festynów, konkursów, pokazów, odczytów i innych wydarzeń własnych na terenie OEP,

 • przygotowanie materiałów dotyczących działalności edukacyjnej ZPKWW, przeznaczonych do publikacji na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

 

Wymagania niezbędne:

 • zdolności organizacyjne,

 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

 • dokładność, terminowość, inicjatywa,

 • co najmniej 4 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,

 • wiedza z zakresu edukacji przyrodniczej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju,

 • dobra znajomość obsługi komputera – środowisko Windows, pakiet Microsoft Office,

 • znajomość j. angielskiego – poziom średnio-zaawansowany,

 • prawo jazdy kategorii B oraz gotowość do wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych,

 • umiejętność organizowania i prowadzenia wydarzeń promocyjno-edukacyjnych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • obsługa programów graficznych (Corel, Adobe Photoshop, Canva, Adobe Spark),

 • biegła znajomość Internetu jako narzędzia usprawniającego pracę,

 • umiejętność pracy pod presją czasu,

 • umiejętności związane z segmentem marketingowym: sprawne nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich.

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

 • Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie, gm. Sieraków. Budynek nie posiada windy, znajduje się dostęp do toalet dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

 • pakiet socjalny.

 

 

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres e-mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje,

 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, posiadane kwalifikacje,

 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,

 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:

- „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych." zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),

- „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),

- „Oświadczam, że cieszę się nieposzlakowaną opinią.” zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),

- „Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),

- Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w sposób zautomatyzowany. Ponadto oświadczam, iż zapoznałem się z przedłożoną mi informacją w zakresie przetwarzania moich danych. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”

 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać

w terminie do:  20 lipca 2020 r.

 

 • osobiście, w sekretariacie ZPKWW, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, III piętro, pokój 304,

 • nadsyłać pocztą na adres:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17
61-823 Poznań

Dodatkowe informacje:

 • w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%,

 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego),

 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane,

 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji  zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób wskazany w CV (mailowo lub telefonicznie),

 • aplikacje odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie,

 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP http://zpkww.poznan.ibip.pl oraz na tablicy informacyjnej ZPKWW w Poznaniu przy ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, III piętro.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w rekrutacjach prowadzonych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

[Administrator danych]

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekary 17. Z Administratorem można kontaktować się wysyłając maila na adres zpkww_sekretariat@zpkww.pl lub listownie na adres ul. Piekary 17, 61-823 Poznań. Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.

[Cel i podstawa przetwarzania]

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.

Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

[Prawa które mi przysługują i zasady podawania danych]

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z prowadzeniem procesu rekrutacji.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej.

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

[Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu]

Podczas przetwarzania danych administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany w formie elektronicznej w systemach informatycznych, a także manualnie w przypadku gromadzenia i przetwarzania dokumentów niezbędnych do prowadzenia rekrutacji przez Podmioty przetwarzające lub innych administratorów przy udostępnieniu danych. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w umowie, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji raportowej dotyczącej administrowania dokumentacją związaną z rekrutacją.

[Przechowywanie danych i wycofanie zgody]

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania albo w przypadku braku odwołania zgody, dane osobowe przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacji oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 • wypełnienia prawnego obowiązku administratora w zakresie przechowywania przetwarzanych danych,

 • dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

[Odbiorcy danych oraz przekazywanie danych do państw trzecich]

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych oraz podmiotów, którym dane są udostępniane: firmy prowadzące rekrutacje w imieniu Administratora, firmy świadczące usługi archiwizacji danych w tym dokumentów, firmy drukujące lub obsługujące korespondencję, kontrahenci świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych), operatorzy pocztowi, przewoźnicy, organy w zakresie, których ZPKWW wykonuje zadania statutowe.

 

Inspektorem ochrony danych w ZPKWW jest Krzysztof Czorny.

 

 

Zastępca Dyrektora ZPKWW

 

  (-) Paweł Śliwa

 

Wytworzył:
Paweł Śliwa
(2020-07-06)
Udostępnił:
Małgorzata Piotrowska
(2020-07-06 13:48:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Piotrowska
(2020-07-06 13:55:32)

 
liczba odwiedzin: 910294

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X