☰ Menu
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
lokalizacja parków krajobrazowych na tle rzeki Warty i konturów województwa wielkopolskiego

Poniedziałek 10.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Poznań, 10 marca 2020  r.

Ogłoszenie nr 2/2020
 
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
Poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:
 
Głównego specjalisty ds. zamówień publicznych
i projektów środowiskowych
 
Wymiar etatu: 1
 
Miejsce pracy: Poznań
 
Wykształcenie: wyższe, preferowane kierunki: zamówienia publiczne, prawo, administracja
 
Zakres obowiązków:
•    koordynacja działań biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i Ośrodków Edukacji Przyrodniczej ZPKWW,
     nadzór oraz doradztwo w zakresie zagadnień związanych z wprowadzeniem i stosowaniem    ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z regulacjami
     wewnętrznymi ZPKWW, w tym również doradztwo, pomoc formalno-merytoryczna i nadzór w zakresie określonym „Regulaminem udzielania zamówień,
     których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty do 30 000 euro.”,
•    rozpoznawanie potencjalnych możliwości uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania, pomoc w ich pozyskiwaniu, koordynacja, nadzór i zarządzanie projektami,
•    koordynacja i nadzór nad przygotowaniem i rozliczaniem dokumentacji wnioskowanej dla przedsięwzięć zbiorczych w ramach ZPKWW i OEP
     w aspekcie jej formalnej prawidłowości, finansowanych z krajowych środków zewnętrznych,
•    koordynacja działań, zbieranie potrzeb oraz udzielanie pomocy w zaopatrzeniu podległych ZPKWW OEP i nadzór nad zaopatrzeniem oraz wykorzystaniem środków
     technicznych jak również zaplecza technicznego,
•    instruktaż i kontrola działalności i dokumentacji prowadzonej przez biuro ZPKWW oraz OEP w zakresie obszaru Prawa zamówień publicznych,
•    sporządzanie planów, sprawozdań,  analiz i materiałów dla kierownictwa ZPKWW oraz organów kontrolujących  w zakresie zamówień publicznych,
•    prowadzenie rejestru zamówień publicznych zgodnie z przepisami wewnętrznymi,
•    prowadzenie i archiwizowanie akt zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej.
 
Wymagania niezbędne:
•    co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
•    bardzo dobra znajomość przepisów w obszarze zamówień publicznych,
•    znajomość obsługi komputera – środowisko Windows, pakiet Microsoft Office.
 
Wymagania dodatkowe:
•    praktyczna umiejętność sporządzania dokumentacji przetargowej,
•    praktyczna umiejętność publikacji ogłoszeń wymaganych ustawą PZP,
•    praktyczna umiejętność przygotowywania sprawozdań do UZP,
•    zdolności organizacyjne,
•    umiejętność pracy w zespole,
•    komunikatywność,
•    umiejętność pracy pod presją czasu,
•    dokładność, terminowość.
 
Informacje o warunkach i miejscu pracy:
•    siedziba ZPKWW w centrum Poznania. Budynek nie posiada windy, niemożliwy jest dostęp do toalet dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 
Oferujemy:
•    możliwość rozwoju zawodowego,
•    stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
•    pakiet socjalny.
 
Wymagane dokumenty:
•    CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres e-mail do celów kontaktowych,
     przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje,
•    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, posiadane kwalifikacje,
•    kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
•    własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:

- „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych." zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
   o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.    1282),

- „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
   zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),

- „Oświadczam, że cieszę się nieposzlakowaną opinią.” zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),

- „Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),

- Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, moich danych    osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji.
    Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w sposób zautomatyzowany.
    Ponadto oświadczam, iż zapoznałem się z przedłożoną mi informacją w zakresie przetwarzania moich danych. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4   pkt 11 RODO.”

•    Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),
  jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać
w terminie do:  24 marca 2020 r.
 
•    osobiście, w sekretariacie ZPKWW, ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań, III piętro, pokój 309,
•    nadsyłać pocztą na adres:

     Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
     ul. Kościuszki 95
     61-716 Poznań

Dodatkowe informacje:
•    w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
     w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%,
•    aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji dokumenty
     nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego),
•    aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane,
•    kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji  zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób   wskazany w CV (mailowo lub telefonicznie),
•    aplikacje odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie,
•    informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP http://zpkww.poznan.ibip.pl oraz na tablicy informacyjnej ZPKWW w Poznaniu
     przy ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań, III piętro.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w rekrutacjach prowadzonych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

[Administrator danych]
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościuszki 95.
Z Administratorem można kontaktować się wysyłając maila na adres zpkww_sekretariat@zpkww.pl lub listownie na adres ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań. Każda inna forma kontaktu
także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.

[Cel i podstawa przetwarzania]
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.
Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

[Prawa które mi przysługują i zasady podawania danych]
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z prowadzeniem procesu rekrutacji.
Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej.
Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

[Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu]
Podczas przetwarzania danych administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby,
których dane dotyczą. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany w formie elektronicznej w systemach informatycznych, a także manualnie w przypadku gromadzenia
i przetwarzania dokumentów niezbędnych do prowadzenia rekrutacji przez Podmioty przetwarzające lub innych administratorów przy udostępnieniu danych. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
będzie odbywało się na zasadach określonych w umowie, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji raportowej dotyczącej administrowania
dokumentacją związaną z rekrutacją.

[Przechowywanie danych i wycofanie zgody]
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania albo w przypadku braku odwołania zgody, dane osobowe przetwarzane w celu związanym
z przeprowadzeniem procesu rekrutacji oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
•    wypełnienia prawnego obowiązku administratora w zakresie przechowywania przetwarzanych danych,
•    dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

[Odbiorcy danych oraz przekazywanie danych do państw trzecich]
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych oraz podmiotów, którym dane są udostępniane: firmy prowadzące rekrutacje w imieniu Administratora, firmy świadczące usługi archiwizacji danych
w tym dokumentów, firmy drukujące lub obsługujące korespondencję, kontrahenci świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych), operatorzy pocztowi,
przewoźnicy, organy w zakresie, których ZPKWW wykonuje zadania statutowe.
 
Inspektorem ochrony danych w ZPKWW jest Krzysztof Czorny.
 
 
 
Dyrektor ZPKWW
 
(-) Rafał Śniegocki
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Małgorzata Piotrowska
(2020-03-10 11:37:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Piotrowska
(2020-03-10 12:27:59)
 
liczba odwiedzin: 910252

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X