Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego  https://www.zpkww.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- treści graficzne zamieszczane do listopada 2020 roku nie posiadają tekstów alternatywnych,

- filmy nie posiadają napisów lub wersji migowej dla osób głuchych. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy przepisów nie stosuje się do multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 roku

- mapy parków krajobrazowych w formacie .pdf - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny jednostki.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

TAB - przejście do kolejnego elementu

SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu

SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki

SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej

SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony

SHIFT + ALT + 1-9 – przejście do linku strony w menu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Haławska monika.halawska@zpkww.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 65 54 650 lub 665 700 159. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna budynków Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 

Siedziba przy ulicy Piekary 17, 61-823 Poznań

Przy budynku znajduje się niewielki parking, który należy do administratora budynku, gdzie nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Obok znajduje się prywatny parking, gdzie również nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą utwardzone dojścia.

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Piekary. Drzwi rozsuwają się automatycznie i znajdują się na tym samym poziomie, co teren wokół budynku. Przy drzwiach wejściowych znajduje się punkt ochrony budynku wyposażony w pętlę indukcyjną.  Drzwi wejściowe są przeszklone i oznaczone taśmą kontrastową w sposób widoczny dla osób słabowidzących. W holu zawieszona jest tablica informacyjna. Na tablicy umieszczone są nazwy komórek Urzędu znajdujących się w budynku wraz z numerami pięter i pokoi. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:00 do 18:00.

Siedziba Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego znajduje się na pierwszym i trzecim piętrze budynku przy ul. Piekary 17 w Poznaniu. Sekretariat znajduje się na trzecim piętrze w pokoju 304. W sekretariacie jest dostępny przenośny system FM wraz z pętlą indukcyjną dla osób słabosłyszących oraz dostęp do tłumaczenia języka migowego online w godzinach od 7:30 do 15:30.

Budynek posiada XI pięter, do których dostęp zapewniają dwie windy osobowe. Przyciski windy przyzywającej (jak i w środku windy) posiadają oznaczenia dogodne dla osób niewidomych oraz informacje głosowe dotyczących danego piętra.

W budynku na pierwszym piętrze znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne, które zostało w pełni przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do toalety jest bezprogowe, a sama toaleta została wyposażona w szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Dla bezpieczeństwa pomieszczenie zostało wyposażone w urządzenie alarmowe z sygnałem dźwiękowym i optycznym. Pozostałe toalety w budynku nie są w pełni przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ze względu na położenie na półpiętrach do których prowadzą strome, wąskie schody.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dla potrzeb ewakuacji zapewniona jest sygnalizacja dźwiękowa i świetlna.
W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Urzędu, zlokalizowanej na wyższych kondygnacjach, istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika Punku ochrony budynku zlokalizowanego w holu głównym.
W sposób głosowy informacje o rozkładzie pomieszczeń w budynku uzyskać można w punkcie  ochrony.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Na stronie internetowej ZPKWW znajduje się informacja o zakresie działalności Urzędu w Polskim Języku Migowym.
Na stronie internetowej ZPKWW znajduje się informacja o zakresie działalności Urzędu w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR).

W siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i w Lądzie istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego on-line.
Na wniosek osoby uprawnionej Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zapewnia dostępność architektoniczną lub informacyjno-komunikacyjną w formie określonej w tym wniosku.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w budynku oraz w pobliżu zakupiono defibrylator i nosze podbierakowe umożliwiające ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami. Defibrylator oraz nosze są ogólnodostępne i mogą zostać użyte w razie nagłego zdarzenia.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie - Ląd, ul. Cysterska 3, 62-406 Lądek

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie

Przy budynku znajdują się dwa parkingi: jeden położony od strony północnej przeznaczony dla gości hotelowych, drugi po stronie wschodniej przy wejściu do recepcji. Oba parkingi mają podłoże gruntowe, utwardzane szutrem. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą drogi gruntowe utwardzane szutrem, występują na nich nierówności i ubytki. Trasa dojścia pieszych odbywa się tą samą drogą co pojazdów mechanicznych.
 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku ośrodka prowadzi 5 wejść, które są częściowo dostępne.

Wejście główne od drogi numer 467: na schodach nie ma informacji o niedostępności tego przejścia dla osób na wózkach, schody posiadają oznaczenia kontrastowe, brak poręczy.
Wejście od strony wschodniej do recepcji nie posiada informacji w języku Braille'a dokąd prowadzi.
Wejście od strony wschodniej do recepcji przez pochylnię: na poręczach pochylni  nie ma informacji w języku Braille'a dokąd one prowadzą, skośne elementy pochylni nie są oznaczone kontrastowo, brak wymaganego pola manewrowego przed drzwiami wejściowymi, szerokość pochylni mierzonej między poręczami wynosi 100 cm i jest mniejsza od wymaganej 120 cm.
Wejście od strony zachodniej (schody przeciwpożarowe) nie posiada informacji o przeznaczeniu schodów.
Wejście od ogrodu (od strony południowej) nie posiada poręczy.
W strefie wejściowej nie ma planu tyflograficznego z planem całego obiektu, zejście oraz toalety nie spełniają kryteriów dostępności.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Na poziomie 2 znajdują się schody prowadzące na taras widokowy, są to schody kręte z zabezpieczoną przestrzenią pod schodami.

Na poziomie -1 znajduje się wystawa przyrodnicza o ograniczonej wysokości niższej niż 2,2 m.
Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy.

Dostosowania
W recepcji ośrodka w godzinach jej pracy znajdują się pracownicy, którzy udzielą pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami. Dopuszcza się wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W recepcji jest dostępny przenośny system FM wraz z pętlą indukcyjną dla osób słabosłyszących oraz zapewniony dostęp do tłumaczenia języka migowego online w godzinach od 7:30 do 15:30.
Recepcja jest dostępna dla osób na wózkach. Toalety dla osób z niepełnosprawnością spełniają częściowo kryteria dostępności i znajdują się w pokojach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością na parterze budynku. Dla bezpieczeństwa jedna toaleta została wyposażone w urządzenie alarmowe z sygnałem dźwiękowym i optycznym. Brak takich toalet na pozostałych poziomach budynku. Obiekt został wyposażony w krzesło do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.  Na drogach ewakuacyjnych nie ma dźwiękowej sygnalizacji wyjść ewakuacyjnych. W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt.
 Osobą kontaktową jest kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie Dorota Kinast dorota.kinast@zpkww.pl oraz pod numerem telefonu 63 27 63 307,  607 846 816.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie - Chalin 1a, 64-410 Sieraków
Budynek bazy noclegowej

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie

Przy budynku bazy noclegowej znajduje się parking. Parking nie posiada miejsc postojowych wyznaczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami, a parkujące pojazdy mogą utrudniać ruch pieszy. Do budynku prowadzą ścieżki wykonane z nierównej kostki brukowej, faktura i kolorystyka dojścia na ścieżkach nie podkreśla głównych kierunków ruchu. Na terenie przed budynkiem bazy noclegowej nie ma fakturowych oznaczeń nawierzchniowych.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku ośrodka prowadzi 1 wejście z pochylnią i schodami niespełniającymi w pełni kryteriów dostępności architektonicznej. Długość biegu pochylni jest dłuższa od maksymalnej dopuszczalnej, na początku i na końcu pochylni nie istnieje pozioma płaszczyzna o długości 1,5 m, nie ma wymaganych zabezpieczeń w postaci cokołów zamontowanych na całej jej długości, na spocznikach, w pasie 30 cm od początków i końców biegów pochylni nie istnieją oznaczenia fakturowe i kolorystyczne, poręcze nie są zamontowane na wymaganych dwóch wysokościach, wymiar średnicy lub szerokości poręczy nie mieści się w wymaganym zakresie, górny najazd na pochylnię jest zawężony przez element elewacji budynku. Przed krawędzią pierwszego i ostatniego stopnia schodów brakuje pól uwagi, na krawędziach stopni schodów nie ma pasów kontrastowych.

Strefa wejścia do budynku jest częściowo dostępna. Przestrzeń manewrowa wewnętrzna powinna mieć szerokość nie mniejszą niż 1,5 m. Obecnie szerokość ta wynosi 1,4 m. W strefie wejściowej nie ma tyflograficznego planu budynku z rozkładem pomieszczeń.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Poręcze przy schodach nie są ciągłe i nie odzwierciedlają ich kształtu. Na końcach poręczy nie ma nakładek z informacją w alfabecie Braille'a o aktualnym miejscu i kierunku przemieszczania się. Poręcze przy schodach nie są ciągłe po obu stronach schodów, poręcz przy ścianie jest poprowadzona jedynie wzdłuż samych schodów i jest przerwana na spoczniku.
W budynku brak informacji w alfabecie Braille'a o przeznaczeniu pomieszczeń.

Szatnia przy wejściu nie spełnia wymogów dostępności architektonicznej. Drzwi do szatni mają szerokość 0,8 m, mniejszą od wymaganej 0,9 m. W szatni wieszaki są tylko na jednej wysokości 1,75 m nad posadzką.
Pomieszczenia oraz toalety (w budynku i w parku) są częściowo dostępne. Dwie toalety zostały wyposażone w urządzenia alarmowe, sygnały dźwiękowe i optyczne.
Budynek edukacyjny ze względu na swój zabytkowy charakter nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach, jest częściowo dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Baza noclegowa w OEP w Chalinie

Wigwam w parku nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach, jest częściowo dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wigwam

Dostosowania

W recepcji ośrodka w godzinach jej pracy znajdują się pracownicy, którzy udzielą pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami. Przed recepcją budynku bazy noclegowej brakuje systemu fakturowego naprowadzającego, przy kontuarze nie ma wymaganej wnęki, umożliwiającej wjazd wózkiem inwalidzkim pod blat kontuaru.

Dopuszcza się wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W recepcji jest dostępny przenośny system FM wraz z pętlą indukcyjną dla osób słabosłyszących oraz zapewniony dostęp do tłumaczenia języka migowego online w godzinach od 7:30 do 15:30.

Obiekt został wyposażony w krzesło do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

Na drogach ewakuacyjnych nie ma dźwiękowej sygnalizacji wyjść ewakuacyjnych. Osobą kontaktową jest kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie adres e-mail: oep.chalin@zpkww.pl oraz pod numerem telefonu 61 29 52 272,
Sporządziła: Monika Haławska,

Wniosek o zapewnienie dostępności

Informowanie o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Każdy ma prawo poinformować nas o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, o których mowa w art. 6 pkt 1 lub 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Informację można przekazać:

  • pocztą: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań

  • pisemnie - za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@zpkww.pl

  • pisemnie - przez platformę ePUAP, adres: /ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  • telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej: nr 61 655 46 650

Podstawa prawna: art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej wnioskiem o zapewnienie dostępności.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  • dane kontaktowe wnioskodawcy;

  • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;

  • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą; wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wniosek o zapewnienie dostępności można składać:

osobiście: w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, ul. Piekary 17, 61-823 pok. 304
pocztą: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
pisemnie - za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@zpkww.pl
pisemnie - przez platformę ePUAP, adres: ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej: nr 61 655 46 50


Termin realizacji:

Zapewnienie dostępności, o które wnioskuje dana osoba, następuje do 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni, podmiot niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, podmiot zapewnienia dostęp alternatywny wraz z uzasadnieniem.

Tryb odwoławczy:

W przypadku, gdy podmiot nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:
a) w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, albo
b) w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, albo
c) z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności, wnioskodawca może złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Koordynatorka ds. dostępności: e-mail: monika.halawska@zpkww.pl

Formularz wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej wersja edytowalna i do druku

 

 

 
 
Wytworzył:
Hanna Nowak
(2021-03-29)
Udostępnił:
Nowak Hanna
(2021-03-29 10:04:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Ławrysz Łukasz
(2022-03-31 15:44:42)