Zadania

Zadania Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego wynikają z zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst  jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) oraz statutu, wprowadzonego na mocy uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2011 roku Nr III/36/11 w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Zespół Parków wykonuje zadania samorządu województwa w zakresie praw i obowiązków określonych przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).

Celem działania Zespołu Parków jest zapewnienie kompleksowej ochrony terenów podległych parków krajobrazowych zgodnie z  obowiązującymi przepisami  w zakresie ochrony przyrody i środowiska, planami ochrony parków oraz zasadami ekorozwoju.

W celu zapewnienia kompleksowej ochrony terenów parków krajobrazowych, do zadań Dyrektora Zespołu Parków w szczególności należy:

 1. ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych,
 2. organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej,
 3. współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi,
 4. przedstawianie stanowiska dotyczącego projektów  studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 5. składanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących zagospodarowania przestrzennego obszarów wchodzących w skład Zespołu Parków,
 6. przedstawianie stanowiska dotyczącego projektów  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów zmian do przyjętych planów – dla terenów wchodzących w skład parków krajobrazowych,
 7. sporządzanie planów ochrony parków krajobrazowych.

Do zadań Dyrektora Zespołu Parków należy również sprawowanie nadzoru nad obszarami chronionego krajobrazu, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie  powierzonym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

W celu realizacji powyższych zadań Marszałek Województwa Wielkopolskiego może upoważnić na piśmie Dyrektora  Zespołu Parków do wydawania z upoważnienia Marszałka stosownych postanowień, opinii i zaświadczeń. 

Zadania z zakresu ochrony przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalności edukacyjnej na terenie parków krajobrazowych wchodzących w skład Zespołu Parków wykonuje Służba Parków Krajobrazowych.

Do zadań Służby Parków Krajobrazowych należy:

 1. inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów  i składników przyrody nieożywionej,
 2. identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych  zagrożeń wewnętrznych i  zewnętrznych parków krajobrazowych oraz wnioskowanie  o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków, a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony parków krajobrazowych,
 3. gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych,
 4. realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody w granicach parków krajobrazowych,
 5. informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których  znajdują się twory i składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody,
 6. prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych  i turystycznych parków krajobrazowych,
 7. współpraca z samorządami, zarządcami obszarów podległych parków krajobrazowych, organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek z ochroną parków krajobrazowych.


Zarząd Województwa Wielkopolskiego może powierzyć Dyrektorowi Zespołu Parków wykonywanie innych zadań należących do kompetencji samorządu województwa po zapewnieniu środków z budżetu województwa wielkopolskiego.

Służba Parków Krajobrazowych może zostać upoważniona do dokonywania czynności kontrolnych w zakresie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne na podstawie odrębnych przepisów.

Wytworzył:
Janusz Łakomiec, Eliza M. Maruszyńska
Udostępnił:
M.Maruszyńska Eliza
(2003-07-11 13:20:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Basiński Piotr
(2011-05-11 11:56:47)